Jump to Navigation

Toimitusehdot yksityisille

1 Soveltamisala

1.1 Sopimusehtojen soveltaminen

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Tietosirkka Oy:n toimittamiin palveluihin, ellei muuta ole kirjallisesti erikseen sovittu. Palvelu toimitetaan tuotemerkillä Tietosirkka-palvelu ja jäljempänä Tietosirkka tarkoittaa Tietosirkka Oy:n palveluiden toimittajaa.

1.2 Määritelmiä

1.2.1 Asiakas

Asiakkaalla tarkoitetaan kuluttaja-asiakasta, joka hankkii Tietosirkka-palveluja pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

1.2.2 Palvelu

Palvelulla tarkoitetaan Tietosirkka-palveluita kuten kotipalvelua mukaan lukien asennus-, huolto-, ylläpito-, tuotetuki-, tietoturva-, päivitys- suojaus-, taltiointi-, koulutus- sekä muuta asiantuntijapalvelua.

2 Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

2.1 Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun Tietosirkka on hyväksynyt asiakkaan kirjallisen tai suullisen tilauksen.

2.2 Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Tietosirkan antamaa kirjallista suostumusta. Tietosirkalla on ilman asiakkaan suostumusta oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy ilmoittamalla siirrosta hyvissä ajoin etukäteen asiakkaalle. Tietosirkalla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle.

3 Palvelun toimittaminen, tuottaminen ja käyttö

3.1 Asiakkaan myötävaikutusvelvollisuus

Asiakkaan tulee järjestää huoltajalle pääsy tarpeellisiin huonetiloihin, laitetiloihin ja sähköverkkoon sekä muutoinkin myötävaikuttaa parhaan kykynsä mukaan palvelun toimittamiseen. Tietosirkalla on oikeus periä asiakkaalta kulut, jotka aiheutuvat asiakkaan myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönnistä.

3.2 Palvelun tuottaminen ja toimittaminen

Tietosirkalla on oikeus tuottaa sopimuksenmukainen palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla joko itse tai alihankkijan avulla. Palvelun saatavuus voi vaihdella alueittain. Tietosirkka voi perustelluista syistä milloin tahansa kokonaan tai osittain rajoittaa palvelun käyttöä tai sen saatavuutta. Tietosirkka toimittaa palvelun ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon asiakkaan edut. Edellä olevasta huolimatta asiakas hyväksyy, että joissakin tilanteissa palvelun (esimerkiksi puhelinneuvonnan, asiakkaan laitteiden tai ohjelmistojen asennuksen tai tietokoneen, muun laitteen, verkon tai ohjelmiston korjauksen) sopimuksenmukainen suorittaminen ei ole mahdollista johtuen Tietosirkan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä, vaikka virhe ilmenisi vasta tuon ajankohdan jälkeen.

3.3 Neuvontapalvelun lisätyöt

Tietosirkka informoi asiakasta palvelun toimittamisen etenemisestä sekä palvelulla tavoitellun lopputuloksen saavuttamisesta. Jos palvelun toimittamisen yhteydessä ilmenee tarvetta toimeksiantoon kuulumattomiin toimenpiteisiin, jotka on tarkoituksenmukaista suorittaa samassa yhteydessä, informoi Tietosirkka asiakasta ja pyytää luvan lisätöiden suorittamiseen. Tietosirkalla on oikeus laskuttaa sovituista lisätöistä hinnastonsa mukaisesti.

3.4 Käyttöoikeus ohjelmistoihin ja dokumentteihin

Tietosirkka myöntää asiakkaalle rajoitetun käyttöoikeuden sopimuksen voimassaoloajaksi sopimuksen perusteella toimitettujen ohjelmistojen konekielisiin versioihin ja asiakirjoihin. Käyttöoikeuden perusteella asiakas saa käyttää ohjelmistoja ja asiakirjoja ainoastaan ohjelmistojen mukana mahdollisesti seuraavien lisenssiehtojen ja Tietosirkan ohjeiden mukaan ja vain välittömästi palvelun käyttöön liittyen. Ohjelmistojen ja asiakirjojen sekä niiden muutettujen versioiden omistus- sekä immateriaalioikeudet ovat Tietosirkalla tai kokonaan kolmannen osapuolen (kuten Tietosirkan päämiehen tai alihankkijan omaisuutta, eikä asiakkaalla ole ilman Tietosirkan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta oikeutta kopioida, kääntää tai muuttaa asiakirjoja tai ohjelmistoja taikka luovuttaa niitä kolmannelle osapuolelle, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Käyttöoikeuden päättyessä asiakkaan on Tietosirkan pyynnöstä omalla kustannuksellaan palautettava tai hävitettävä hallussaan oleva alkuperäinen luovutettu materiaali sekä sitä mahdollisesti valmistetut kopiot.

4 Palvelun viivästys ja seuraamukset viivästyksestä

4.1 Palvelun viivästys

Palvelun toimitus on viivästynyt jos palvelua ei ole toimitettu viimeistään sovittuna ajankohtana, eikä tämä johdu asiakkaasta tai asiakkaan puolella olevasta seikasta. Jos toimitusajankohdasta ei ole sovittu, toimitus on vastaavasti viivästynyt, jos palvelua ei ole toimitettu kohtuullisessa ajassa sopimuksenteon jälkeen.

4.2 Seuraamukset palvelun viivästymisestä

Asiakkaalla on oikeus vaatia palvelun toimittamista, jollei palvelun toimittaminen ole Tietosirkan kannalta kohtuutonta. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus viivästyksen vuoksi, jos Tietosirkan sopimusrikkomus on olennainen.

5 Palvelun virhe ja seuraamukset virheestä

5.1 Palvelun virhe

Palvelussa on virhe, jos palvelu ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun, eikä poikkeaminen johdu asiakkaan vastuulla olevasta seikasta taikka ylivoimaisesta esteestä. Palvelun virhe arvioidaan palvelun luovutuksen ajankohdan mukaan tai jos luovutus viivästyy asiakkaan puolella olevasta syystä Tietosirkan tehtyä sen mitä palvelun luovutus siltä edellyttää. Palvelu katsotaan luovutetuksi, kun se on suoritettu loppuun. Tietosirkka vastaa näiden ehtojen mukaisesti virheestä, joka palvelussa on ollut luovutushetkellä, vaikka virhe ilmenisi vasta tuon ajankohdan jälkeen. Kohtuulliseksi virhevastuuajaksi lasketaan yksi viikko.

5.2 Virheilmoitus

Asiakas ei saa vedota palvelun virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä Tietosirkalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Edellä mainittu ei kuitenkaan estä asiakasta vetoamasta virheeseen, jos Tietosirkka on menetellyt törkeän huolimattomasti tai hyvän tavan vastaisesti.

5.3 Virheen korjaaminen

Tietosirkka korjaa virheen kohtuullisessa ajassa asiakkaan virheilmoituksesta omalla kustannuksellaan. Tietosirkka saa kuitenkin kieltäytyä korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Asiakas saa kieltäytyä korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa tai vaaraa siitä, että asiakkaalle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta taikka kieltäytymiselle on asiakkaan osoittama muu erityinen syy.

5.4 Hinnan alennus

Jos palvelun virhettä ei ole korjattu kohtuullisessa ajassa asiakkaan virheilmoituksesta tai jos virhe ei ole korjattavissa, eikä suorituksen uusiminen tule kyseeseen, asiakkaalla on oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen.

6 Asiakastiedot ja niiden käyttö

6.1 Tietojen antaminen

Asiakkaan tulee ennen palvelun tarjoamista antaa Tietosirkalle sen antamaa palvelua varten tarvittavat tiedot sekä tarkistaa kirjattujen tietojen oikeellisuus. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä Tietosirkalle tietojensa muutoksista. Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan ilmoittamat palvelun käyttäjät ja laskuosoitteeksi ilmoitetut tahot ovat hyväksyneet heitä koskevien tietojen antamisen.

6.2 Tietojen käyttö

Tietosirkan palvelujen asiakasrekisteri-tietoja käsitellään mm. asiakassuhteen hoitamisessa ja markkinoinnissa asiakasrekisterin kulloinkin voimassaolevassa rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. Tietosirkan palveluiden rekisteriseloste on nähtävillä internet-sivuilla osoitteessa http://www.tietosirkka.fi. Asiakkaalla on oikeus kieltää Tietosirkkaa käyttämästä ja luovuttamasta häntä koskevia henkilötietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkinointi- ja mielipidetutkimuksiin. Tietosirkalla on oikeus tallentaa Tietosirkka-palveluiden asiakaspalvelupuhelut sekä muu viestintä mahdollisesti syntyneiden sopimuksien todentamiseksi, palvelun laadun tarkkailemista ja kehittämistä varten sekä asiakaspalvelun kehittämiseksi.

7 Vahinkojen korvaaminen

7.1 Tietosirkan vahingonkorvausvelvollisuus

Asiakkaalla on oikeus korvaukseen palvelun viivästyksen tai virheen aiheuttamasta vahingosta. Tietosirkkaon velvollinen maksamaan vahingonkorvausta asiakkaan osoittamista vahingoista vain, jos palvelun viivästys, virhe tai vahinko on aiheutunut Tietosirkan tai Tietosirkan alihankkijan huolimattomuudesta, laitteiden, kaapeleiden, johtojen tai muun tarpeiston kiinnittämistä tai kaapeleiden tai johtojen läpivientiä seinien tms. lävitse. Asennettaessa yli 32” televisiota, tulee asiakkaan auttaa asiantuntijaa laitteen käsittelyssä tai tilaushetkellä ilmoittaa tarvitsevansa kaksi huoltajaa.

7.2 Vastuurajoitus

Asiakkaalle aiheutunutta vahinkoa ei korvata, jos vahinko on aiheutunut asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista. Vahinkoa ei myöskään korvata, jos Tietosirkkaosoittaa, että vahinko on aiheutunut Tietosirkan tai Tietosirkan alihankkijan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia se ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Tietosirkkaei korvaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen tiedostojen ja/tai ohjelmistojen häviämisestä tai rikkoontumisesta aiheutunutta vahinkoa. Asiakas vastaa tiedostojen, ohjelmistojen ja muun asiakkaan laitteistoihin tallennetun informaation varmuuskopioinnista ennen Tietosirkka-palvelun toimittamista.

7.3 Vahinkojen rajoittaminen

Asiakkaan on vahingon estämiseksi, sen sattuessa tai sen uhatessa ryhdyttävä kaikkiin sellaisiin toimiin vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi, joita häneltä voidaan kohtuudella edellyttää. Jos asiakas laiminlyö velvollisuutensa ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahingon rajoittamiseksi tai estämiseksi, hän saa itse kärsiä vastaavan osan vahingosta. Vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon asiakkaan mahdollinen myötävaikutus, Tietosirkan mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

8 Maksut ja laskutus

8.1 Palvelusta maksettavat kulut

Asiakas maksaa Tietosirkalle palvelusta ja sen käytöstä hinnaston tai sopimuksen mukaiset maksut. Tietosirkalla on oikeus laskuttaa asiakkaalta hinnaston mukainen laskutuslisä. Tietosirkan myymien tuotteiden ja laitteiden omistajuussuhde vaihtuu asiakkaalle sillä hetkellä, kun asiakas on maksanut näistä täysimääräisesti laskutuksen mukaisesti.

8.2 Maksujen erääntyminen ja viivästysseuraamukset

Lasku on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä laskussa ilmoitetuilla tili- ja viitetiedoilla. Tietosirkalla on oikeus periä viivästyneistä maksuista viivästyskorkoa korkolain mukaisesti ja viivästyneen laskun maksukehotuksesta hinnaston mukainen käsittelymaksu. Lisäksi Tietosirkkaon oikeutettu perimään viivästyneen laskun perimisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Asiakkaalla on oikeus pidättyä maksamasta sellaista osaa laskuista, joka on tarpeen viivästykseen tai virheeseen perustuvan korvausvaatimuksen vakuudeksi.

9 Riitojen ratkaiseminen

Asiakkaalla on oikeus saattaa tämän sopimuksen tulkinnasta aiheutuneet erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan tai käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

10 Kotikäyntipalveluiden erityisehdot

Palvelu on saatavilla pääsääntöisesti arkisin klo 8:00-18:00 välisenä aikana. Palvelu on sovittaessa saatavilla myös tämän aikarajan ulkopuolella ja viikonloppuisin, yleensä erillistä päivystysveloitusta vastaan. Asiakkaan on oltava paikalla sovittuna ajankohtana koko palvelun toimittamisen ajan. Palvelun toimitusaika on pääsääntöisesti tilausta seuraavien kahden arkipäivän sisällä. Tarkka tai viitteellinen toimituspäivä ja kellonaikaväli sovitaan asiakkaan ja Tietosirkan välillä suullisesti tai kirjallisesti. Asiakkaalla on myös mahdollisuus saada palvelu nopeammin hinnaston mukaisella ilta- ja/tai päivystysveloituksella.

Palvelu tukee mm. Windows 98, 2000, -XP ja -Vista, Windows 7 sekä Mac OS X ja Linux -käyttöjärjestelmiä. Mac OS X ja Linux -huolloissa asiakkaan tulee mainita käyttöjärjestelmästä erikseen. Asiakas vastaa siitä, että osoitteessa johon palvelu tilataan, on sovittuna ajankohtana kaikki laitteet, ohjelmistot, laiteajurit, kaapelit, johdot tai vastaava tarpeisto toimintakuntoisena sekä näihin liittyvät suomen tai englanninkieliset asennus- ja käyttöohjeet, joita tarvitaan tilatun palvelun toimittamiseksi. Asiakas vastaa asennettavien laitteiden, ohjelmistojen, lisenssien tai muiden tarpeiston hankkimisesta, soveltuvuudesta asianomaiseen tarkoitukseen ja niiden toiminnallisuudesta. Asiakas vastaa myös siitä, että laitteet, ohjelmistot ja muu tarpeisto ovat hyväksyttyjä ja että asiakkaalla on ohjelmistojen tai vastaavien osalta asianmukainen käyttö- tms. oikeus.

Palvelu ei sisällä laitteiden, kaapeleiden tai muun tarpeiston kiinnittämistä tai kaapelien läpivientiä seinien tms. lävitse, ellei näin ole erikseen sovittu. Asennettaessa yli 32”- televisiota, tulee asiakkaan auttaa asiantuntijaa laitteen käsittelyssä. Asiakkaan luona tehtäviin töihin lisätään aina hinnaston mukainen matkakorvaus. Laskutuksen perustuessa ajan kulumiseen, laskutetaan palvelusta kultakin alkavalta ajanjaksolta (esim. kultakin alkavalta 30 minuutin jaksolta). Kotikäynnin vähimmäisveloitus on aina yksi tunti. Palveluun ei sisälly asennettavien palveluiden (kuten esim. Tietoturvapalvelun) mahdollisia aloitus- tai kuukausimaksuja. Asiakas vastaa toimitetun palvelun tarkastamisesta. Asiakas hyväksyy palvelun allekirjoittamalla yhdessä asentajan kanssa palvelun hyväksymislomakkeen, josta ilmenee palvelun hinta, maksutapa ja päivämäärä. Palvelun hyväksymättä jättäminen ei ole este sen laskuttamiselle. Mikäli asiakas ei ole sovittuna ajankohtana paikalla osoitteessa johon palvelu on tilattu tai palvelua ei voida toimittaa puutteellisten tarvikkeiden takia taikka muutoin asiakkaasta johtuvasta syystä, on Tietosirkalla oikeus laskuttaa asiakkaalta hinnaston mukainen vähimmäisveloitus kotikäynniltä.

11 Huoltopistetyön erityisehdot

Huoltopistetyöt suoritetaan pääsääntöisesti huoltopisteen hinnaston mukaisella veloituksella. Palvelun laskutuksen perustuessa ajan kulumiseen, laskutetaan palvelusta kultakin alkavalta ajanjaksolta (esim. kultakin alkavalta 30 minuutin jaksolta). Työt tehdään pääsääntöisesti tulojärjestyksessä. Asiakkaalla on mahdollisuus saada palvelu jonon ohi hinnaston mukaisella lisähinnalla.Main menu 2